Cart (Empty)     Login/Register    
CHỈ SỐ CÁ TÍNH

Bookmark and Share

Chỉ Số Cá Tính có thể giúp bạn làm được những điều như sau:n Nhận biết cá tính riêng của bạn, là cách bạn vẫn thường phản ứng với thời gian, con người, công việc và hoàn cảnh.n Biết rõ và chấp nhận bản thân, đánh giá đúng hơn giá trị của người khác và cũng chấp nhận họ dễ hơn.n Biết rõ nguyên nhân và kết quả tương tác của cá tính giữa các cá nhân và tác động của cá tính bản thân trên cách bạn liên hệ với người khác.n Khám phá những phản ứng đặc trưng của bạn đối với tình trạng căng thẳng, áp lực và học cách bù đắp cho những khuyết điểm của bạn.n Hiểu biết tốt hơn xu hướng về cá tính của người khác và học cách giao tiếp với họ hiệu quả hơn để thúc đẩy sự hòa hợp và gia tăng lòng tin của bạn với người khác. n Làm tăng hiệu quả công việc và thành công của bạn bằng cách chia sẻ một ngôn ngữ chung khi nói chuyện với người khác về cá tính cư xử nào thích hợp trong gia đình hoặc ở một nơi làm việc cụ thể nào đó.n Xác định cá tính và môi trường làm việc bạn thích để cố ý chọn một công việc, một vai trò hoặc một nghề nghiệp tốt nhất cho bạn.n Phát triển một kế hoặch làm tăng tính linh hoạt trong cá tính và hiệu quả trong công việc cũng như trong quan hệ của bạn với người khác.n Phát triển tập thể dễ dàng qua những đánh giá cẩn thận những điểm mạnh của các thành viên trong tập thể.

US$25